facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia SCRUM

POZNAJ METODĘ SCRUM Z MAKSYMALNIE PRAKTYCZNEJ STRONY 

ZOBACZ WIĘCEJ

Justyna Cholewińska  

Justyna Cho­le­wiń­ska

Jestem tre­ne­rem, wdro­że­niow­cem Scrum w Zarzą­dza­niu Pla­cówką Oświa­tową. Od sied­miu lat zaj­muję się adap­ta­cją tej metody do śro­do­wi­ska oświa­to­wego wypra­co­wu­jąc nie­stan­dar­dowe roz­wią­za­nia orga­ni­za­cyjne i narzę­dzia pracy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Czym jest Scrum in Edu­ca­tio­nal Insi­tu­tions? 

Scrum w Insty­tu­cjach Oświa­to­wych jest odpo­wie­dzią na poszu­ki­wa­nie efek­tyw­nego i funk­cjo­nal­nego modelu zarzą­dza­nia dyrek­to­rów nad reali­za­cją zadań oświa­to­wych przez zespoły nauczy­cieli, który umoż­li­wia sprawne reali­zo­wa­nie nad­zoru peda­go­gicz­nego. 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Scrum IEI

Wykład

wpro­wa­dza­jący

Wykład wprowadzający scrum

To wykład, pod­czas któ­rego można zapo­znać się z pod­sta­wo­wymi poję­ciami Scrumu w pla­ców­kach oświa­to­wych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szko­le­nie dla

Scrum Mastera

szkolenie dla scrum mastera

Szko­le­nie dla lide­rów oświaty, którzy chcą zostać Scrum Maste­rami w Zespo­łach Scru­mowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szko­le­nie dla

Zespołu Scru­mo­wego

szkolenie dla zespołu scrumowego

Szko­le­nie dla rad peda­go­gicz­nych zespo­łów nauczy­cieli, którzy chcą reali­zo­wać zada­nia jako Zespół Scru­mowy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szko­le­nie dla

Pro­duct Ownera

szkolenie dla product ownera

Szko­le­nie dla dyrek­to­rów, zastęp­ców dyrek­to­rów, którzy chcą wpro­wa­dzić Scrum w swojej pla­cówce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szko­le­nia dla nauczy­cieli

 

Pro­wa­dzę szko­le­nia nauczy­cieli z zakresu edu­ka­cji przed­szkol­nej. Orga­ni­zuję proces wdro­że­niowo-szko­le­niowy dla insty­tu­cji oświa­to­wych dosto­so­wu­jąc szkol­nie do potrzeb danej pla­cówki. 

 

ZOBACZ WIĘCEJ ›

 

Wizyty Stu­dyjne

 

Orga­ni­zuję Wizyty Stu­dyjne do pro­wa­dzo­nych przeze mnie pla­có­wek oświa­to­wych w Lubli­nie. Wizyty Stu­dyjne dają moż­li­wość bez­po­śred­niej obser­wa­cji wdra­ża­nych pod­czas szko­leń metod pracy z dziećmi. 

 

ZOBACZ WIĘCEJ ›

 

Kon­sul­ta­cje, Coaching

 

Wspo­ma­gam pla­cówki poprzez kon­sul­ta­cje z zakresu Zarzą­dza­nia Pla­cówką Oświa­tową i wdra­ża­nia metod pracy z dziećmi. Ofe­ruję także coaching dla kadry zarzą­dza­ją­cej i nauczy­cieli. 

 

ZOBACZ WIĘCEJ ›

     
 

 

„Poka­za­nie całego pro­cesu w prak­tyce.”


– uczest­nik szko­le­nia
 

 
   Opinie o mnie  

 

 

 

 

 

 

 

Opinie o mnie

„Poka­za­nie całego pro­cesu w prak­tyce.”
– uczest­nik szko­le­nia
 

     
 

 

„Konkretne i jasne informacje, przejrzystość pracy.”


– uczest­nik szko­le­nia
 

 
   Opinie o mnie  

 

 

 

 

 

 

 

Opinie o mnie

„Poka­za­nie całego pro­cesu w prak­tyce.”
– uczest­nik szko­le­nia
 

Co nas wyróż­nia?

  • Wiele lat uży­wa­nia metod w prak­tyce w praw­dzi­wych pla­ców­kach
  • Przy­ja­zna atmos­fera, z chęcią odpo­wia­damy na wszel­kie pyta­nia, wąt­pli­wo­ści
  • Wizyty stu­dyjne pozwa­lają na obser­wa­cję codzien­nego funk­cjo­no­wa­nia metody Scrum w prak­tyce

ZOBACZ WIĘCEJ

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej