Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH    
 
 

Oferujemy

szkolenia

Zobacz więcej

Justyna Cholewińska  

Justyna Cho­le­wiń­ska
Jestem tre­ne­rem, wdro­że­niow­cem Scrum w Zarzą­dza­niu Pla­cówką Oświa­tową. Od sied­miu lat zaj­muję się adap­ta­cją tej metody do śro­do­wi­ska oświa­to­wego wypra­co­wu­jąc nie­stan­dar­dowe roz­wią­za­nia orga­ni­za­cyjne i narzę­dzia pracy.  

Zobacz więcej 


Oferujemy szkolenia Scrum

szkolenie dla scrum masterów   szkolenie dla scrum masterów   szkolenie dla zespołów scrumowych   szkolenie dla product ownerów

Wprowadzenie

 

Scrum

Master

 

Zespół

Scrumowy

 

Product

Owner


Szko­le­nia dla nauczy­cieli

 

Pro­wa­dzę szko­le­nia nauczy­cieli z zakresu edu­ka­cji przed­szkol­nej. Orga­ni­zuję proces wdro­że­niowo-szko­le­niowy dla insty­tu­cji oświa­to­wych dosto­so­wu­jąc szkol­nie do potrzeb danej pla­cówki.  

Zobacz więcej

 

Wizyty Stu­dyjne

 

Orga­ni­zuję Wizyty Stu­dyjne do pro­wa­dzo­nych przeze mnie pla­có­wek oświa­to­wych w Lubli­nie. Wizyty Stu­dyjne dają moż­li­wość bez­po­śred­niej obser­wa­cji wdra­ża­nych pod­czas szko­leń metod pracy z dziećmi.  

Zobacz więcej

 

Kon­sul­ta­cje, Coaching

 

Wspo­ma­gam pla­cówki poprzez kon­sul­ta­cje z zakresu Zarzą­dza­nia Oświa­tową i wdra­ża­nia metod pracy z dziećmi. Ofe­ruję także coaching dla kadry zarzą­dza­ją­cej i nauczy­cieli.  

Zobacz więcej

Opinie o mnie

„Poka­za­nie całego pro­cesu w prak­tyce.”
– uczest­nik szko­le­nia
 

 

Zobacz więcej

Co nas wyróż­nia?

  • Wiele lat uży­wa­nia metod w prak­tyce w praw­dzi­wych pla­ców­kach
  • Przy­ja­zna atmos­fera, z chęcią odpo­wia­damy na wszel­kie pyta­nia, wąt­pli­wo­ści
  • Wizyty stu­dyjne pozwa­lają na obser­wa­cję codzien­nego funk­cjo­no­wa­nia metody Scrum w prak­tyce
 

Zobacz więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej