facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 

Scrum IEI

Czym jest SCRUM in Edu­ca­tio­nal Insti­tu­tions? 

Scrum to prosty, sprawny sposób na zarządzania wywodzący się ze dziedziny informatyki. Składa się on z ciągu cyklów czasu, w których wykonywane są zaplanowane działania, nazywanych sprintami.

Cykl Scrum IEICykl Scrum IEICykl Scrum IEI

Metoda ta świetnie sprawdza się w zarządzaniu placówkami oświatowymi, gdzie roczny plan pracy przedstawiany jest w postaci mniejszych, prostszych zadań, które rozdzielane są na poszczególne sprinty.

Zadania realizowane są przez Zespoły Scrumowe, w skład których wchodzą Scrum Master, Product Owner i pozostali członkowie zespołu. Scrum Master jako lider zespołu odpowiedzialny jest za pracę z zespołem i usuwanie barier. Product Owner określa zadania do realizacji i zarządza Backlogiem Zadań.

Częste Przeglądy i Retrospektywy tego co udało się wykonać w danym odcinku czasu są kluczowym elementem sprintu i mają ogromne korzyści.

Prosty nadzór pedagogiczny 

Nareszcie będziesz mieć rzeczywisty wgląd i kontrole nad tym co robią nauczyciele na co dzień, wystarczy spojrzeć na tablicę scrumową. Dzięki tablicy ułatwiony jest także monitoring realizacji zadań.

Sprawdzenie Scrum IEI

Adaptacja SCRUM IEI

Sprawne korekcje

Zauważasz nieprawidłowości w sposobie wykonywania wyznaczonych zadań? Skoryguj je już na następnym spotkaniu scrumowym. Krótkie sprinty pozwalają na eliminację blędów, które w innym przypadku byłyby powtarzane przez dłuższy czas.

Przejrzystość pracy

W bardzo prosty sposób sprawdzisz postęp realizacji zadań i ustalisz co należy poprawić. Wprowadzisz rozwiązania, które zwizualizują wszystkie ważne aspekty funkcjonowania placówki.

Przejrzystość Scrum IEI

Zespół scrumowy SCRUM IEI

Regularna praca zespołowa

Dzięki naszej metodzie nauczyciele będą systematycznie pracować zespołowo. Praca w małych zespołach to zarówno podstawa funkcjonowania Scrum, jak i pewność poprawienia efektywności realizacji zadań.

Sprawdzone w placówkach oświatowych

Od 7 lat z powodzeniem używamy metody SCRUM IEI do zarządzania placówkami oświatowymi. Możesz mieć pewność o niezawodności tej metody i sprawnego działania niezależnego od napotkanych przeciwności.

Placówka Scrum IEI

Narzędzia SCRUM IEI

Tworzymy narzędzia pracy

Tworzymy innowacyjne, autorskie narzędzia pracy w oparciu o wieloletnie doświadczenia w stosowaniu metody SCRUM IEI. Pozwalają one na znaczne poprawienie efektywności zarządzania.

Co zrobić aby wdro­żyć Scrum w swojej pla­cówce? 

Jeśli chcesz wpro­wa­dzić Scrum IEI do zarzą­dza­nia swoją pla­cówką, możesz wziąć udział w szko­le­niach:

Wykład

wpro­wa­dza­jący

Wykład wprowadzający scrum

To wykład, pod­czas któ­rego można zapo­znać się z pod­sta­wo­wymi poję­ciami Scrumu w pla­ców­kach oświa­to­wych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szko­le­nie dla

Scrum Mastera

szkolenie dla scrum mastera

Szko­le­nie dla lide­rów oświaty, którzy chcą zostać Scrum Maste­rami w Zespo­łach Scru­mowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szko­le­nie dla

Zespołu Scru­mo­wego

szkolenie dla zespołu scrumowego

Szko­le­nie dla rad peda­go­gicz­nych zespo­łów nauczy­cieli, którzy chcą reali­zo­wać zada­nia jako Zespół Scru­mowy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szko­le­nie dla

Pro­duct Ownera

szkolenie dla product ownera

Szko­le­nie dla dyrek­to­rów, zastęp­ców dyrek­to­rów, którzy chcą wpro­wa­dzić Scrum w swojej pla­cówce.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej