facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
Konsultacje i Coaching


Konsultacje i Coaching

Konsultacje i Coaching
 

Co wyróż­nia nasze kon­sul­ta­cje i coaching 

 

KonsultacjeKon­sul­ta­cje

Wspo­ma­gamy dyrek­to­rów pla­có­wek oświa­to­wych poprzez kon­sul­ta­cje z zakresu Zarzą­dza­nia Pla­cówką Oświa­tową. Udzie­lamy także kon­sul­ta­cji różnym insty­tu­cjom w zakre­sie pro­gra­mów dla TVP, sztuk teatral­nych, mate­ria­łów dydak­tycz­nych reda­go­wa­nych dla dzieci czy metod pracy z dziećmi.

 

  

CoachingCoaching

Pro­wa­dzimy także coaching dla kadry zarzą­dza­ją­cej, nauczy­cieli, oraz Zespo­łów Scru­mo­wych. Wspo­ma­gamy Scrum Maste­rów w pracy coachin­go­wej z Zespo­łem Reali­za­cyj­nym.  

 

 

praktykaPrak­tyka

Poma­gamy w prak­tyce, udzie­la­jąc kon­sul­ta­cji opar­tych na obser­wa­cji pracy pla­cówki, bada­niu jej funk­cjo­no­wa­nia, zaso­bów i moż­li­wo­ści oraz okre­śle­niu luk. Uspraw­nie­nia usta­lane są poprzez pracę coachin­gową z dyrek­to­rem i nauczy­cie­lami tak aby oni sami osią­gali wyzna­czone przez siebie cele docho­dząc do roz­wią­zań i uspraw­nień własną drogą. 

 

 

doświadczenieDoświad­cze­nie

Mamy duże doświad­cze­nie w udzie­la­niu kon­sul­ta­cji w zakre­sie edu­ka­cji przed­szkol­nej i wcze­snosz­kol­nej doko­nu­jąc kon­sul­ta­cji sztuk teatral­nych, oceny mery­to­ryczno-meto­dycz­nej pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych dla TVP. Badamy także metody pracy z dziećmi we współ­pracy z pra­cow­ni­kami nauko­wymi Uczelni Wyż­szych. Opra­co­wu­jemy mate­riały i narzę­dzia pracy na zamó­wie­nie pla­có­wek oświa­to­wych. Zaj­mu­jemy się Wdra­ża­niem Scrum w Zarzą­dza­niu Pla­cówką Oświa­tową. Wpro­wa­dza­nie metody Scrum do zarzą­dza­nia pro­wa­dząc kon­sul­ta­cje dla Pro­duct Owne­rów i Scrum Maste­rów. Sto­su­jemy Coaching w pracy z Zespo­łem Scru­mo­wym a także coaching indy­wi­du­alny.  

 

 

NarzędziaObser­wa­cja narzę­dzi pracy

Wypra­co­wu­jemy narzę­dzia pracy Coachin­go­wej dla Scrum Maste­rów, które mogą sto­so­wać w pracy z Zespo­łem Reali­za­cyj­nym.  

 

 

Miła atmosferaMiła atmos­fera

Coaching i kon­sul­ta­cje prze­bie­gają w miłej i bez­piecz­nej atmos­fe­rze. Wszystko co doty­czy pla­cówki jest zacho­wane w tajem­nicy. Coaching indy­wi­du­alny sam w sobie zakłada oczy­wi­ście, że żadne infor­ma­cje mające w nim miej­sce nie wycho­dzą poza coacha i coache.  

 

 

gotowi do pracyPo wspar­ciu więcej goto­wo­ści do…

Kon­sul­ta­cje dają moż­li­wość wyja­śnie­nia nie­zro­zu­mia­łych treści doty­czą­cych wpro­wa­dza­nych metod, dzięki temu łatwiej jest wpro­wa­dzić w prak­tyce poznane metody pracy. Coaching nato­miast daje moż­li­wość samo­dziel­nego okre­śla­nia celu roz­woju i wyboru drogi do reali­za­cji celu, a wia­domo że cel i droga wybrana przez siebie jest lepsza. Takie wspar­cie daje więcej goto­wo­ści do pracy nowymi meto­dami.  

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej