facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
 
     
Justyna Cholewińska  

Justyna Cho­le­wiń­ska

 • Wdro­że­nio­wiec i trener Scrum w Pla­ców­kach Oświa­to­wych
 • Pro­duct Owner dwóch Zespo­łów Scru­mo­wych w Pla­ców­kach Oświa­to­wych
 • Trener biznesu
 • Coach
 • Wykła­dowca
 • Autor inno­wa­cji peda­go­gicznych i pro­gra­mów
 • Kon­sul­tant meto­dyczny tele­wi­zyjny i teatralny
 • Współwła­ści­ciel firm edu­ka­cyj­nych, dyrek­tor peda­go­giczny pla­có­wek

Wdro­że­nio­wiec i trener Scrum

Jestem tre­ne­rem, wdro­że­niow­cem Scrum w Zarzą­dza­niu Pla­cówką Oświa­tową. Od sied­miu lat zaj­muję się adap­ta­cją tej metody do Śro­do­wi­ska Oświa­to­wego. Wypra­co­wa­łam nie­stan­dar­dowe roz­wią­za­nia orga­ni­za­cyjne wpro­wa­dze­nia metody Scrum w Pla­ców­kach Oświa­to­wych. Wypra­co­wa­łam narzę­dzia pracy, pozwa­la­jące zespo­łom nauczy­cieli reali­zo­wać zada­nia oświa­towe a dyrek­to­rom spra­wo­wać nadzór peda­go­giczny. Szkolę całe zespoły nauczy­cieli na Zespoły Scru­mowe, dyrek­to­rów na Pro­duct Owne­rów, lide­rów zespo­łów czy zastęp­ców na Scrum Maste­rów. Badam potrzeby, pla­nuję dzia­ła­nia i wdra­żam Scrum w Pla­ców­kach Oświa­to­wych. 

Pro­duct Owner dwóch Zespo­łów Scru­mo­wych

Pełnię jedną z ról w pro­ce­sie Scru­mo­wym jaką jest Pro­duct Owner od sied­miu lat. Zarzą­dzam Bac­ko­lo­giem Zadań w dwóch Pla­ców­kach, dbam o moje Zespoły Reali­za­cyjne, wspo­ma­gam swoich Scrum Maste­rów. Orga­ni­zuję pracę pla­có­wek tak, aby Scrum był sto­so­wany i funk­cjo­nalny. Co roku dodaję kolejną wypra­co­waną war­tość do tej metody. 

Trener biznesu

Moje kom­pe­ten­cje tre­ner­skie to: 

 • Ana­liza potrzeb szko­le­nio­wych
 • Two­rze­nie pro­gra­mów szko­le­nio­wych o cha­rak­te­rze roz­wo­jowo-wdro­że­nio­wym
 • Sto­so­wa­nie tech­nik akty­wi­zu­ją­cych w szko­le­niach
 • Zarzą­dza­nie pro­ce­sem roz­wo­jo­wym
 • Human Per­for­mance Impro­ve­ment

Głów­nym zało­że­niem pro­wa­dzo­nych przeze mnie szko­leń, jest szko­le­nie z tema­tów w zakre­sie swoich kom­pe­ten­cji w któ­rych mam doświad­cze­nie. Ważne jest dla mnie ma bada­nie rze­czy­wi­stych potrzeb szko­le­nio­wych i pro­jek­to­wa­nie szko­leń zapew­nia­ją­cych uczest­ni­kom reali­za­cję ich potrzeb, doświad­cza­nie nowych treści w bez­piecz­nej atmos­fe­rze, sto­so­wa­nie aktyw­nych ćwi­czeń i poka­za­nie prak­tycz­nego zasto­so­wa­nia treści szko­le­nia.

Coach, Kon­sul­tant meto­dyczny 

Wspo­ma­gam Zespoły Scru­mowe i człon­ków zespo­łów jako coach. Pro­wa­dzę także Coaching indy­wi­du­alny dla zain­te­re­so­wa­nych dyrek­to­rów czy nauczy­cieli na wszyst­kich szcze­blach edu­ka­cji. Udzie­lam także kon­sul­ta­cji dyrek­to­rom Pla­có­wek Przed­szkol­nych z zakresu Zarzą­dza­nia Oświatą, ewa­lu­acji wewnętrz­nej i wewnętrz­nej, meto­dyki pracy w przed­szkolu. 

Wykła­dowca 

Zaj­muję się także pro­wa­dze­niem wykła­dów na kon­fe­ren­cjach woje­wódz­kich, ogól­no­kra­jo­wych. Współ­pra­cuję z OŚRODKIEM ROZWOJU EDUKACJI przy pro­wa­dze­nie wykła­dów, szko­leń dla meto­dy­ków. Pro­wa­dzi­łam wykłady na kon­fe­ren­cji BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, czy na Kon­gre­sie Zarzą­dza­nia Oświatą orga­ni­zo­wa­nym przez OSKKO. 

Autor inno­wa­cji peda­go­gicznych, pro­gra­mów 

Ofe­ro­wane szko­le­nia doty­czą autor­sko wypra­co­wa­nych przeze mnie roz­wią­zań meto­dycznych. Adap­ta­cje metod pracy czer­pię z sys­te­mów edu­ka­cji w innych kra­jach. Wszyst­kie metody wdra­żane były w pla­ców­kach oświa­to­wych na zasa­dzie Inno­wa­cji Peda­go­gicz­nych. Tak dopra­co­wane metody posia­dają obu­dowę dydak­tyczną, gra­ficzną i autor­skie narzę­dzia pracy. Opra­co­wa­łam i wdro­ży­łam pięć inno­wa­cji peda­go­gicznych. 

Kon­sul­tant meto­dyczny tele­wi­zyjny i teatralny 

Współ­pra­cuję z tele­wi­zją i teatrami jako kon­sul­tant mery­to­ryczno – meto­dyczny z zakresu pracy z małymi dziećmi. Byłam kon­sul­tantem meto­dycznym 30 sce­na­riu­szy odcin­ków do pro­gramu TVP 1 Jedyn­kowe Przed­szkole. Mam także doświad­cze­nia na sta­no­wi­sku kon­sul­tanta sztuki „Skarb” we współ­pracy z Teatrem Starym w Lubli­nie. 

Współwła­ści­ciel firm edu­ka­cyj­nych, dyrek­tor

Posia­dam 14 letnie doświad­cze­nie w zarzą­dza­niu pla­ców­kami oświa­to­wymi. Rozu­miem dosko­nałe warunki kie­ro­wa­nia edu­ka­cją i pro­ce­sem szko­le­nio­wym w pla­ców­kach pań­stwo­wych i pry­wat­nych poprzez doświad­cze­nia w pracy w obu typach pla­có­wek. Wypra­co­wa­łam autor­skie roz­wią­za­nia w zarzą­dza­niu pla­ców­kami edu­ka­cyj­nymi uspraw­nia­jąc jej pracę. 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej