facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
 

SZKOLENIA SCRUM 

 

Szkolenie dla Scrum Masterów I Edycja Warszawska  

To dwa dni intensywnego szkolenia z zakresu nowego modelu zarządzania czyli Scrum w Placówce Oświatowej. Pierwsi uczestnicy szkolenia to dyrektorzy z różnych placówek oświatowych z Warszawy, Koszalina i Kołobrzegu. To ta grupa dyrektorów, którzy szykują swoje placówki do wdrożenia Scruma. Dzięki temu spotkaniu, wypracowaliśmy Manifest Edukacyjny, wiele aspektów nadzoru i perspektywy modelu Scrum w zarządzaniu. Szkolenie pozwala zgłębić tajniki Scruma i zobaczyć go z perspektywy Scrum Mastera ale także i Product Ownera.  

 

 

Szkolenie dla Scrum Masterów I Edycja Warszawska Szkolenie dla Scrum Masterów I Edycja Warszawska  

 

Szkolenie dla Zespołu Scrumowego w Lubińcu  

Kolejna placówka wdrażająca Scrum w Placówkach Oświatowych to Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las” w Lublińcu. Już pierwszego dnia udało się przygotować wszystkie Backlogi i zaplanować wstępny monitoring zadań. Drugiego dnia przećwiczyliśmy wszystkie Zdarzenia Scruma i powstał kolejny Zespół Scrumowy w edukacji. Pierwszy Sprint już w poniedziałek, niech się toczy...  

 

 

Szkolenie dla Zespołu Scrumowego w Lubińcu  Szkolenie dla Zespołu Scrumowego w Lubińcu   

 

Szkolenie dla Zespołu Scrumowego w Warszawie 

Pierwszą placówką w Warszawie wdrażającą Scrum IEI jest Przedszkole nr 243 w Rembertowie. Miła, przyjazna dzieciom estetyka przedszkola, ciekawe, kryjące tajemnice podziemne korytarze placówki wzbudziły we mnie zaciekawienie. Dwa dni szkolenia były pełne wyzwań w poznawaniu Scruma i mięły pracowicie. Wakacyjna przygoda ze Scrumem rozpoczęła się przez powołanie dwóch Zespołów Scrumowych.  

 

Scrum Przedszkole nr 243 w RembertowieScrum Przedszkole nr 243 w Rembertowie 

 

Wprowadzenie do Scrum w Placówkach Oświatowych w Warszawie  

Grupa 20 dyrektorów sieci współpracy i samokształcenia WCIES na wstępnym szkoleniu Scrum IEI. Z otwartością weszli w proces Scruma uczestnicząc w grach szkoleniowych i poznając tajniki nowej metody zarządzania zespołami. Pierwsze próby wykorzystania Backlogów Sprintu zakończyły się sukcesem.  

 

 

Wprowadzenie do Scrum w Placówkach Oświatowych w Warszawie  Wprowadzenie do Scrum w Placówkach Oświatowych w Warszawie   

 

Szkolenie dla Zespołu Scrumowego z Przedszkola nr 8 w Koszlinie 

Przedszkole nr 8 im Janusza Korczaka w Koszalinie to kolejna placówka Daltońska wprowadzająca Scrum. Utarło się już stwierdzenie dyrektorów, że Scrum to taki Dalton dla dorosłych. Coś w tym jest. Tablice - Backlogi wizualizujące pracę, wspólne wartości metod oparte na postawie odpowiedzialności za podejmowane działania, to nie jedyne punkty zbieżne Scrumi IEI i Planu Daltońskiego. Być może to pozwala nauczycielom szybko zrozumieć wartości, zasady i proces Scruma.  

 

 

Scrum Koszalin Przedszkole nr 8Scrum Koszalin Przedszkole nr 8 

 

Wykład Scrum na Kon­fe­ren­cji OSKKO we Wro­cła­wiu 

To pierw­sze wystą­pie­nie przed­sta­wia­jące wyniki kil­ku­let­niej pracy nad wdro­że­niem metody Scrum w pla­ców­kach oświa­to­wych. Zain­te­re­so­wa­nie nową metodą zarzą­dza­nia to wynik poszu­ki­wań inno­wa­cyj­nych metod dają­cych moż­li­wość kre­atyw­nej pracy zespo­łom nauczy­cieli. Uczest­nicy zapo­znali się z pod­sta­wo­wymi zało­że­niami Scrum w insty­tu­cjach oświa­to­wych, które doty­czyły Ról, Zda­rzeń i Arte­fak­tów Scruma. Jest to odmienna lecz bardzo efek­tywna metoda zarzą­dza­nia w pla­ców­kach oświa­to­wych.  

 

Wykład Scrum na Konferencji OSKKO we WrocławiuWykład Scrum na Konferencji OSKKO we Wrocławiu 

 

Szko­le­nie Scrum na Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Dalton w Lubli­nie 

Kolejny raz dyrek­torzy pla­có­wek oświa­to­wych zain­te­re­so­wali się metodą Scrum. Po Wizy­cie Stu­dyj­nej zor­ga­ni­zo­wa­nej w pla­cówce zarzą­dza­nej Scru­mem uczest­nicy zja­wili się na krót­kim szko­le­niu w Wyż­szej Szkole Eko­no­mii i Inno­wa­cji. Tym razem mieli okazję doświad­czyć przez chwilę pro­cesu scru­mo­wego, oraz poznać nie­które taj­niki metody. Wyjąt­kowo dobrze czuli główne prze­sła­nie Scrum pole­ga­jące na braniu odpo­wie­dzialności za reali­za­cję zadań przez nauczy­cieli. Odpo­wie­dzial­ność jest głów­nym zało­że­niem Planu Dal­toń­skiego w pracy z dziećmi i świet­nie uzu­peł­nia metodę.  

 

 

Szkolenie Scrum na Międzynarodowej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Dalton w LublinieSzkolenie Scrum na Międzynarodowej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Dalton w Lublinie 

 

Szko­le­nie dla Zespołu Scru­mo­wego w Kosza­li­nie 

Kil­ku­dniowy pobyt w Przed­szkolu nr 34 w Kosza­li­nie był efek­tem reali­za­cji planu wdro­że­nia Scrum w pla­cówce. Po zba­da­niu potrzeb, razem z Panią dyrek­tor stwo­rzy­ły­śmy narzę­dzia pracy Scrum, tak aby po szko­le­niu roz­po­cząć sto­so­wa­nie Scruma. Udało się zapla­no­wać pracę na Tabli­cach Scru­mo­wych, zwi­zu­ali­zo­wać Roczny plan pracy i przejść cały cykl pro­cesu Scru­mo­wego pod­czas szko­le­nia. Jestem pewna, że po szko­le­niu w pla­cówce Scrum będzie się roz­wi­jał. Cały zespół zaan­ga­żo­wa­niem wszedł w war­to­ści i zasady Scruma co przy­nie­sie same korzy­ści.  

 

 

Szkolenie dla Zespołu Scrumowego w KoszalinieSzkolenie dla Zespołu Scrumowego w Koszalinie 

 

WYKŁADY I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI 

 

Szkolenie dla WODN w Puławach  

Metody wychowawcze stosowane w przedszkolu są różnorodne. Opracowany Pozytywnik Wychowawczy zawiera wiele wskazówek jakimi może kierować się w pracy nauczyciel. Zestaw metod opracowany w formie praktycznego programu zawiera wiele rozwiązań na zatrzymywanie nieprawidłowych zachowań, motywowanie do prawidłowego zachowania ale także kształtowania więzi z dzieckiem.  

 

 

Szkolenie dla WODN w Puławach  Szkolenie dla WODN w Puławach 

 

Wykład Pozy­tywna Dyscy­plina na Kon­fe­ren­cji Bliżej Przed­szkola w Kra­ko­wie 

O Pozy­tyw­nej Dyscy­pli­nie usły­szeli nauczy­ciele i dyrek­torzy przed­szkoli na ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji przed­szkol­nej. Metoda Phe­lana okre­śla trzy typy umie­jęt­no­ści wycho­waw­czych jakie powi­nien mieć doro­sły. Są nimi umie­jęt­no­ści nawią­zy­wa­nia więzi, moty­wo­wa­nie do dobrego zacho­wa­nia i zatrzy­my­wa­nia nie­po­żą­da­nych zacho­wań. Metoda została zapre­zen­to­wana wspól­nie z psy­cho­lo­giem Panią dr Matrą Pawe­lec, która jest wspó­łau­to­rem opra­co­wa­nia i wdra­ża­nia metody w przed­szkolach.  

 

 

Wykład Pozytywna Dyscyplina na Konferencji Bliżej Przedszkola w KrakowieWykład Pozytywna Dyscyplina na Konferencji Bliżej Przedszkola w Krakowie 

 

Wykład Pozy­tywna Dyscy­plina na Kon­fe­ren­cji OSKKO we Wro­cła­wiu 

Pod­czas kon­fe­ren­cji uczest­nicy zain­te­re­so­wani pozna­wa­niem nowych metod wycho­waw­czych poznali metodę pozy­tyw­nej dys­cy­pliny wg Phe­lana. Przed­sta­wiona została kon­cep­cja metody zaadap­to­wana do śro­do­wi­ska przed­szkol­nego. Przed­sta­wione zostały kon­kretne sytu­acje do wyli­cza­nia nie­po­żą­da­nych zacho­wań, oraz prak­tyczne wska­zówki do wpro­wa­dza­nia metody do pracy z dziećmi.  

 

 

Wykład Pozytywna Dyscyplina na Konferencji OSKKO we WrocławiuWykład Pozytywna Dyscyplina na Konferencji OSKKO we Wrocławiu 

 

KONSULTACJE METODYCZNE 

 

Kon­sul­ta­cje mery­to­ryczno-meto­dyczne dla TVP 

Przez wiele lat udzie­la­łam kon­sul­ta­cji meto­dycz­nych dla TVP w ramach pro­duk­cji pro­gramu tele­wi­zyj­nego dla dzieci „Jedyn­kowe Przed­szkole”. W ramach współ­pracy udzie­la­łam wska­zó­wek meto­dycz­nych doty­czą­cych dzia­łań dzieci w wieku przed­szkol­nym i doko­ny­wa­łam oceny mery­to­ryczno-meto­dycznej sce­na­riu­szy. Brałam także udział w nagry­wa­niu odcin­ków z dziećmi w TVP oraz w nagry­wa­niu felie­to­nów do pro­gra­mów przy­go­to­wu­jąc do nich dzieci.  

 

 

Konsultacje merytoryczno-metodyczne dla TVPKonsultacje merytoryczno-metodyczne dla TVP 

 

Kon­sul­ta­cje meto­dyczne dla Teatru Sta­rego w Lubli­nie 

Kon­sul­ta­cje do spek­ta­klu „Skarb” w reży­se­rii Leszka Mądzika trwały kilka tygo­dni. Wszyst­kie pomy­sły zostały zre­ali­zo­wane w spek­ta­klu tak, aby dzieci bio­rące w nim udział poczuły spe­cjalną atmos­ferę. Pod­czas spek­ta­klu dzieci zafa­scy­no­wane były świa­tem pełnym tajem­nic. W ramach współ­pracy opra­co­wy­wany został także mate­riał edu­ka­cyjny do spek­ta­klu oparty na doświad­cze­niach z barwą, świa­tłem i dźwię­kiem.  

 

 

Konsultacje metodyczne dla Teatru Starego w LublinieKonsultacje metodyczne dla Teatru Starego w Lublinie 

 

Kon­sul­ta­cje meto­dyczne dla Teatru Ander­sena w Lubli­nie 

„Pod Kolor” to kolejna sztuka dla dzieci w młod­szym wieku, która pod­biła serca małych widzów. Z przy­jem­no­ścią udzie­li­łam kon­sul­ta­cji do rewe­la­cyj­nego sce­na­riu­sza. Gra akto­rów, rekwi­zyty, pomy­sły na zabawę kolo­rami i zan­ga­żo­wa­nie w zabawy małych dzieci zło­żyły się na wspa­niałe wido­wi­sko. Dzie­ciom i akto­rom można pogra­tu­lo­wać kre­atyw­no­ści i zaan­ga­żo­wa­nia.

 

 

WIZYTY STUDYJNE 

 

Wizyta stu­dyjna dyrek­to­rów pla­có­wek przed­szkol­nych z Islan­dii 

Dyrek­to­rzy pla­có­wek przed­szkol­nych z Islan­dii gościli w naszej pla­cówce stu­dyj­nej. Każda grupa przed­szkolna przed­sta­wiła zabawy i zaję­cia w języku angiel­skim, dzięki czemu goście zapo­znali się z meto­dami pracy w przed­szkolu. Goście zwró­cili szcze­gólną uwagę na sposób zarzą­dza­nia pla­cówką wypra­co­waną przez nas metodą Scrum IEI. Na wykła­dzie pano­wała bardzo przy­jemna atmos­fera, a po nim nie bra­ko­wało pytań.  

 

 

Wizyta studyjna dyrektorów placówek przedszkolnych z IslandiiWizyta studyjna dyrektorów placówek przedszkolnych z Islandii 

 

Wizyta stu­dyjna nauczy­cieli z Włoch, Turcji, Rumuni, Hisz­pa­nii 

Gości­li­śmy nauczy­cieli i tre­ne­rów zaj­mu­ją­cych się opieką nad dziećmi z róż­nych krajów w ramach pro­jektu Era­smus+. Z cie­ka­wo­ścią obser­wo­wali krót­kie zaję­cia w każdej grupie przed­szkol­nej. Na spe­cjal­nym spo­tka­niu z dyrek­torem pla­cówki nauczy­ciele uzy­skali wiele odpo­wie­dzi na temat orga­ni­za­cji opieki nad dziećmi w wieku przed­szkol­nym w naszej pla­cówce oraz metody zarzą­dza­nia Scrum IEI.  

 

 

wizyta gości z Włoch, Turcji, Rumunii i Hiszpaniiwizyta gości z Włoch, Turcji, Rumunii i Hiszpanii 

 

Wizyta stu­dyjna dla dyrek­to­rów z przed­szkoli Dal­toń­skich 

Pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji dydak­tycz­nej „Przy­szłość zaczyna się dziś – Plan Dal­toń­ski odpo­wie­dzią na róż­no­rod­ność potrzeb roz­wo­jo­wych dzieci” orga­ni­zo­wa­nego przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nia Dalton zor­ga­ni­zo­wana była wizyta Stu­dyjna w zakre­sie Zarzą­dza­nia Metodą Scrum. Celem wizyty było zapo­zna­nie z metodą Scrum In Edu­ca­tio­nal Insti­tu­tions. Goście obser­wo­wali na żywo Zada­rze­nia Scruma Pla­no­wa­nie Sprintu, Prze­gląd i Retro­spek­tywę Sprintu pod­czas spo­tkań Zespołu Scru­mo­wego. Dużą war­to­ścią oka­zały się także obser­wa­cje narzę­dzi Scruma – Tablic Scru­mo­wych i innych ele­men­tów wzmac­nia­ją­cych przej­rzy­stość pracy pla­cówki.  

 

 

wizyta nauczycieli daltońskichwizyta nauczycieli daltońskich 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej