facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
 

REFERENCJE 

 

Dalton 

 

„Wykład cie­szył się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem szcze­gól­nie dyrek­to­rów pla­có­wek oświa­to­wych, którzy mogli zoba­czyć sposób inno­wa­cyj­nego zarzą­dza­nia pla­cówką oświa­tową. Uczest­nicy tego wykładu mieli także moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w wizy­cie stu­dyj­nej w przed­szkolu, pod­czas której Pani Justyna Cho­le­wiń­ska zapre­zen­to­wała SCRUM w prak­tyce oświa­to­wej. ”  

 

pełne refe­ren­cje 

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 

 

„Uczest­nicy spo­tkań mieli okazję zapo­znać się między innymi z metodą zarzą­dza­nia Scrum In Edu­ca­tio­nal Insti­tu­tions oraz z orga­ni­za­cją pracy przed­szkola i meto­dami pracy z dziećmi takimi jak Metoda Pro­jektu z Siatką Przy­ro­stu Kom­pe­ten­cji. Współ­praca z panią Justyną Cho­le­wiń­skąbyła bardzo udana i z przy­jem­no­ścią będziemy ją kon­ty­nu­ować w takich i podob­nych oko­licz­no­ściach. ”  

 

pełne refe­ren­cje 

 

 

Sternik 

„Samo szko­le­nie było bardzo inte­re­su­jące, pro­wa­dzone w formie warsz­ta­tów, dzięki czemu wszyst­kie Panie były zaan­ga­żo­wane i na sobie nawza­jem mogły, prze­ćwi­czyć” pracę metodą. Pani Justyna była bardzo otwarta, pozy­tywna, poda­wała wiele przy­kła­dów ze swoich doświad­czeń, chęt­nie udzie­lała odpo­wie­dzi na wszyst­kie wąt­pli­wo­ści czy pyta­nia. Miała też mnó­stwo pomocy dydak­tycz­nych i mate­ria­łów szko­le­nio­wych. ”  

 

pełne refe­ren­cje 

 

 

Przedszkole nr 3 w Dęblinie 

„Należy pod­kre­ślić wyjąt­kowe zaan­ga­żo­wa­nie i wysoki pro­fe­sjo­na­lizm INACHIS jako orga­ni­za­tora szko­leń. Pani Justyna Cho­le­wiń­ska, która pro­wa­dziła zaję­cia wyka­zała się ogromną wiedzą mery­to­ryczną oraz wyjąt­kową kul­turą oso­bi­stą. Szko­le­nia zostały bardzo wysoko oce­nione przez dyrek­tora i człon­ków rady peda­go­gicz­nej zarówno pod kątem prze­ka­zy­wa­nej wiedzy jak i przy­dat­no­ści tej wiedzy dla nauczy­cieli wycho­wa­nia przed­szkol­nego w przy­szło­ści w pracy z małym dziec­kiem. Jakość przy­go­to­wa­nych w formie papie­ro­wej i elek­tro­nicz­nej mate­ria­łów pozwo­liła uczest­ni­kom na uzy­ska­nie wielu prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści oraz wzorów przy­kła­do­wych doku­men­tów. ”  

 

pełne refe­ren­cje 

 

 

Akademia Przedszkolaka w Lubartowie 

 

„Szko­le­nia przepro­wa­dzone przez Panią Justynę Cho­le­wiń­ską w Przed­szkolu Pry­wat­nym „Aka­de­mia Przed­szko­laka” w Lubar­to­wie odz­na­czały się pro­fe­sjo­nal­no­ścią i zor­ga­ni­zo­wane były na wyso­kim pozio­mie. Pani Justyna w sposób rze­telny i wyczer­pu­jący udzie­liła nam kon­sul­ta­cji meto­dycz­nych oraz podała nam prak­tyczne wska­zówki, w jaki sposób pra­co­wać z dziećmi i pro­wa­dzić doku­men­ta­cję przed­szkolną. Zapro­po­no­wała nam mate­riały szko­le­niowe, które oka­zały się pomocne w naszej codzien­nej pracy. ”  

 

pełne refe­ren­cje 


 

Przedszkole nr 34 w Koszalinie

 

Przed­szkole nr 34 w Kosza­li­nie 

„Po raz pierw­szy tre­ne­r/in­struk­tor zdia­gno­zo­wał pla­cówkę przed szko­le­niem (doku­men­ta­cja, dia­gnoza nauczy­cieli wg opra­co­wa­nej ankiety). Tema­tem szko­le­nia nie był jedy­nie Scrum IEI ale Scrum IEI w naszej pla­cówce. Oprócz zestawu gra­ficz­nych pomocy opra­co­wa­nych dla nas, Pani Justyna Cho­le­wiń­ska inspi­ro­wała, współ­two­rzyła razem z kadrą narzę­dzia, które są wyni­kiem analiz naszego planu roz­woju, kon­cep­cji oraz innych doku­men­tów wewnętrz­nych. ”  

 

pełne refe­ren­cje 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej