facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
Wizyta studyjna


Wizyty studyjne

Wizyta studyjna
 

Co wyróż­nia nasze wizyty studyjne 

 

Wizyty studyjneWizyty stu­dyjne

Orga­ni­zu­jemy Wizyty Stu­dyjne do pro­wa­dzo­nych przeze mnie pla­có­wek oświa­to­wych w Lubli­nie. Wizyty Stu­dyjne dają moż­li­wość bez­po­śred­niej obser­wa­cji wdra­ża­nych pod­czas szko­leń metod pracy. Mogą doty­czyć metody zarzą­dza­nia Scrum w Pla­ców­kach Oświa­to­wych jak i metod pracy dla nauczy­cieli. Przyj­mu­jemy grupy zor­ga­ni­zo­wane z Polski i z innych krajów ale także osoby indy­wi­du­alne.  

 

 

praktykaPrak­tyka

Pod­czas Wizyt Stu­dyj­nych można zaob­ser­wo­wać w prak­tyce zasto­so­wa­nie metod wpro­wa­dza­nych na szko­le­niach. Uczest­nicy mają moż­li­wość wglądu do szcze­gó­łów codzien­nego funk­cjo­no­wa­nia pla­cówki. Biorą udział w pro­ce­sie scru­mo­wym w zakre­sie pozna­wa­nia Zda­rzeń Scru­mo­wych, oraz metod pracy nauczy­cieli.  

 

 

doświadczenieDoświad­cze­nie

Mamy duże doświad­cze­nie w orga­ni­za­cji Wizyt Stu­dyj­nych. Gościli już u nas już dyrek­to­rzy, peda­go­dzy i wykła­dowcy z Islandii, Włoch, Turcji, Rumunii, Hiszpanii i oczy­wi­ście z Polski. Wypra­co­wa­li­śmy system przyj­mo­wa­nia dużych grup z moż­li­wo­ścią orga­ni­za­cji sesji szko­le­nio­wej lub wykła­do­wej w spe­cjal­nie zor­ga­ni­zo­wa­nej sali wykła­do­wej.  

 

 

NarzędziaObser­wa­cja narzę­dzi pracy

Pod­czas Wizyty Stu­dyjnej można zaob­ser­wo­wać roz­wią­za­nia orga­ni­za­cyjne oraz wyko­rzy­sta­nie narzę­dzi pracy w pro­po­no­wa­nych meto­dach. Narzę­dzia pracy a także inne roz­wią­za­nia sto­so­wane w pla­cówce pozwa­lają w prak­tyce zro­zu­mieć zasadę przej­rzy­sto­ści w Scrum IEI.  

 

 

Miła atmosferaMiła atmos­fera

Z chęcią odpo­wia­damy na wszel­kie pyta­nia, jeste­śmy otwarci na uwagi i dys­ku­sję. Chęt­nie dzie­limy się wiedzą, doświad­cze­niem i prak­tycz­nymi roz­wią­za­niami. Słu­żymy pomocą także po wizy­cie, odpo­wia­da­jąc na wszel­kie pyta­nia.  

 

 

gotowi do pracyPo wizy­cie gotowi do pracy w trybie Scrum IEI

Wizyta daje więk­szą goto­wość do pozna­nia metody. Wizyty mogą być orga­ni­zo­wane po lub przed szko­le­niem. Celem wizyt orga­ni­zo­wa­nych przed szko­le­niem jest prze­ko­na­nie się czy pro­po­no­wane roz­wią­za­nie meto­dyczne jest ade­kwatne do potrzeb i ocze­ki­wań Pań­stwa. Celem wizyt po szko­le­niu jest utrwa­le­nie umie­jęt­no­ści i bez­po­śred­nie obser­wa­cje. Oczy­wi­ście można przy­je­chać by poznać po prostu inny system orga­ni­za­cji pracy.  

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej