strona główna  |  mapa serwisu  |  zapraszamy na nasz Facebook Zapraszamy na nasz Facebook
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH PRZESTRZEŃ ALTERNATYWNYCH
SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH
 
 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

inachis

Wpółpracujemy z Teatrem Starym w Lublinie

 

Pozy­tywna dys­cy­plina w edu­ka­cji przed­szkol­nej

Skąd wziął się pomysł pracy nad meto­dami wycho­waw­czymi?

Głów­nym źró­dłem pod­ję­cia się bada­nia i wpro­wa­dza­nia tema­tyki pozy­tyw­nej dys­cy­pliny była potrzeba wzmoc­nie­nia kom­pe­ten­cji wycho­waw­czych nauczy­cieli w pla­ców­kach oświa­to­wych. Drugą potrzebą były doświad­cze­nia zwią­zane z bez­po­śred­nimi proś­bami rodzi­ców w poszu­ki­wa­niu metod poma­ga­ją­cych im w zacho­wa­niu dys­cy­pliny w dom.

Mając na uwa­dze potrzeby rodzi­ców i nauczy­cieli opra­co­wa­li­śmy zasady pozy­tyw­nej dys­cy­pliny dla dzieci w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym oparte na zasa­dach sku­tecz­nej dys­cy­pliny T. W. Phe­lana.

W Wyniku naszych dzia­łań powstała Inno­wa­cyjny pro­gram „Pozy­tyw­nej dys­cy­pliny” zawie­ra­jący zało­że­nia wycho­waw­cze które mogą sto­so­wać jed­no­cze­śnie do nauczy­ciele i rodzice. Poprzez ujed­no­li­ce­nie metod wycho­waw­czych sto­so­wa­nych w przed­szkolu oraz w domu, zwięk­sza on szanse na osią­gnię­cie zakła­da­nych celów wycho­waw­czych.


PODSTAWA TEORETYCZNA

Pod­stawą teo­re­tyczną wpro­wa­dzonego pro­gramu są zało­że­nia kon­cep­cji sku­tecz­nej dys­cy­pliny T. W. Phe­lana. Składa się z trzech głów­nych czę­ści: pano­wa­nie nad złym zacho­wa­niem, ini­cjo­wa­nie dobrego zacho­wa­nia oraz wzmac­nia­nie więzi z dziec­kiem. Pod­sta­wową metodą w zakre­sie pano­wa­nia nad złym zacho­wa­niem jest wyli­cza­nie i nastę­pu­jące po nim odsta­wie­nie lub alter­na­tywa odsta­wie­nia np. utrata przy­wi­leju lub ogra­ni­cze­nie lubia­nej aktyw­no­ści. Dzia­ła­nie jest pro­wa­dzone przy zacho­wa­niu zasady „zero mówie­nia, zero emo­cji”. Głów­nymi meto­dami w zakre­sie ini­cjo­wa­nia dobrego zacho­wa­nia są pochwały, pro­ste prośby, minut­niki, natu­ralne kon­se­kwen­cje, tabele. Dla wzmac­nia­nie więzi z dziec­kiem w śro­do­wi­sku rodzin­nym sto­so­wane są metody budo­wa­nia wyso­kiej i jed­no­cze­śnie ade­kwat­nej samo­oceny dzieci, czu­łość i pochwały, słu­cha­nie ze zro­zu­mie­niem, pozy­tywna komu­ni­ka­cja z dziećmi, zabawa jeden na jeden, uni­ka­nie nadwy­cho­waw­czo­ści.

Kon­cep­cja Phe­lana została dosto­so­wana do potrzeb i warun­ków przed­szkola oraz rodzi­ców przed­szko­la­ków.

Głów­nym celem wpro­wa­dze­nia pro­gramu pozy­tyw­nej jest wpro­wa­dze­nie spój­nego sys­temu metod wycho­waw­czych do zasto­so­wa­nia przez nauczy­cieli w przed­szkolu oraz rodzi­ców domach

TREŚCI PROGRAMU Pozy­tyw­nej dys­cy­pliny

TREŚCI METODYCZNE SKIEROWANE DO RODZICÓW

Kon­cep­cja Phe­lana, uzu­peł­niona o wła­sne tre­ści, jako metoda wycho­waw­cza wspo­ma­ga­jąca kom­pe­ten­cje wycho­waw­cze rodzi­ców w trzech obsza­rach:

 • PANOWANIE NAD ZŁYM ZACHOWANIEM. Przy­kłady zacho­wań: kłót­nie, utarczki słowne, maru­dze­nie. Pod­sta­wową metodą w zakre­sie pano­wa­nia nad złym zacho­wa­niem jest wyli­cza­nie METODA 1, 2, 3 i nastę­pu­jące po nim odsta­wie­nie lub alter­na­tywa odsta­wie­nia np. utrata przy­wi­leju lub ogra­ni­cze­nie lubia­nej aktyw­no­ści. Dzia­ła­nie jest pro­wa­dzone przy zacho­wa­niu zasady „zero mówie­nia, zero emo­cji”.
 • INICJOWANIE DOBREGO ZACHOWANIA. Przy­kłady zacho­wań: sprzą­ta­nie zaba­wek, roz­po­czę­cie kąpieli, pój­ście do łóżka, ubie­ra­nie się. Głów­nymi meto­dami w zakre­sie ini­cjo­wa­nia dobrego zacho­wa­nia są pochwały, pro­ste prośby, minut­niki, natu­ralne kon­se­kwen­cje, tabele.
 • WZMACNIANIE WIĘZI Z DZIECKIEM. Sto­so­wane są metody budo­wa­nia wyso­kiej i jed­no­cze­śnie ade­kwat­nej samo­oceny dzieci, czu­łość i pochwały, słu­cha­nie ze zro­zu­mie­niem, pozy­tywna komu­ni­ka­cja z dziećmi, sto­so­wa­nie pra­wi­dło­wych komu­ni­ka­tów w sytu­acji nie­po­wo­dzeń dzieci, zabawa jeden na jeden, uni­ka­nie nadwy­cho­waw­czo­ści.

 

Przy­datna lite­ra­tura

Phe­lan T. (2011). Wycho­waw­cze czary-mary. Odzy­skaj spo­kój w domu i ciesz się z posia­da­nia dziecka. Gli­wice: Wydaw­nic­two Helion.

Phe­lan T. W., Lewis T. M. (2013). Wycho­waw­cze czary-mary. Odzy­skaj spo­kój w domu i ciesz się z posia­da­nia dziecka. Zestaw ćwi­czeń. Gli­wice: Wydaw­nic­two Helion.


Etap wdro­że­nia


Adap­ta­cja metody została wdro­żona w pla­ców­kach przed­szkol­nych na zasa­dzie inno­wa­cji wycho­waw­czej zgło­szo­nej do Kura­to­rium Oświaty i Wycho­wa­nia. Metoda była wdra­żana i testo­wana przez dwa lata w codzien­nych sytu­acjach przez rodzi­ców i nauczy­cieli, któ­rzy wzięli wcze­śniej udział w szko­le­niach pro­wa­dzo­nych przez auto­rów pozy­tyw­nej dys­cy­pliny. Zostały wyko­nane także bada­nia wewnętrzne doty­czące trud­no­ści wycho­waw­czych nauczy­cieli i dzieci w wieku przed­szkol­nym.

 

 

Przy­kła­dowe wyniki badań

 

Wykres. Wybrane nie­wła­sciwe zacho­wa­nia dzieci uznane przez rodzi­ców za istotna trud­nosc wycho­waw­cza.

 

Efekty opra­co­wa­nia pro­gramu pozy­tyw­nej dys­cy­pliny

 

 • Opra­co­wa­nie adap­ta­cji metod wycho­waw­czych opar­tych o sku­teczną dys­cy­plinę dosto­so­wa­nych do edu­ka­cji przed­szkol­nej
 • wypra­co­wa­nie sku­tecz­nych szko­leń dla rodzi­ców i nauczy­cieli z zakresu dzia­łań wycho­waw­czych opar­tych o pozy­tywną dys­cy­plinę
 • wypra­co­wa­nie metod wpły­wa­ją­cych na zwięk­sze­nie kom­pe­ten­cji wycho­waw­czych nauczy­cieli
 • opra­co­wa­nie metod ujed­no­li­ca­ją­cych dzia­ła­nia wycho­waw­cze sto­so­wane w przed­szkolu i w domu
 • wspo­ma­ga­nie rodzi­ców w kom­pe­ten­cjach wycho­waw­czych
 • wspie­ra­nie dzieci w roz­woju poprzez kształ­to­wa­nie postaw zgod­nych z nor­mami spo­łecz­nymi
 • eli­mi­no­wa­nie nega­tyw­nych zacho­wań dzieci
 • ini­cjo­wa­nie pozy­tyw­nych zacho­wań dzieci
 • mobi­li­zo­wa­nie nauczy­cieli do pracy nad samo­roz­wo­jem
 • wypra­co­wa­nie sys­temu nad­zoru peda­go­gicz­nego nad wpro­wa­dza­niem metody w pla­cówce oświa­to­wej
 • wypra­co­wa­nie sys­temu współ­pracy nauczy­cieli we wdra­ża­niu pozy­tyw­nej dys­cy­pliny opar­tej na ewa­lu­acji dzia­łań
 • zebra­nie mate­riału badaw­czego do ana­lizy trud­no­ści wycho­waw­czych rodzi­ców i dzieci w wieku przed­szkol­nym

 

Jak możesz sko­rzy­stać z pro­gramu pozy­tyw­nej dys­cy­pliny?

 • Wyko­rzy­staj opra­co­wany pro­gram inno­wa­cji wycho­waw­czej „Pozy­tywna dys­cy­plina” w edu­ka­cji przed­szkol­nej i wdróż go w swo­jej pla­cówce.
 • Zamów szko­le­nie w pla­cówce wdra­ża­jące pro­gram „Pozy­tyw­nej dys­cy­pliny”.

 

 Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej