strona główna  |  mapa serwisu  |  zapraszamy na nasz Facebook Zapraszamy na nasz Facebook
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH PRZESTRZEŃ ALTERNATYWNYCH
SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH
 
 
 

Programy edukacyjne systemu wspierania dzieci pięcioletnich w starcie szkolnym.


System rozwoju zdolności i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym.


Nasze działania organizacyjne i metodyczne służą realizacji organizacji przestrzeni w klubach zainteresowań w naszych przedszkolach jest konsekwencją wytyczonej przez naszą placówkę koncepcji pracy opartej o założeniach teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera.
Zgodnie z teorią przyjmujemy, że każde dziecko posiada wiele różnych inteligencji, określanych także jako zdolności.

Praca w klubach zainteresowań to praca nad rozwijaniem różnorodnych zdolności dzieci według opracowanych przez placówkę autorskich rozwiązań metodycznych i organizacyjnych. Praca w klubie zainteresowań to jeden z elementów systemu wspierania i rozwijania zainteresowań dzieci w naszym przedszkolu.

 

Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH

 

System edukacji anglojęzycznej w przedszkolu.

Edukacja dwujęzyczna w placówce jest efektem wieloletnich obserwacji i działań związanych ze skutecznym nauczaniem dzieci języka angielskiego w przedszkolu . Naszym celem jest przede wszystkim rozbudzanie zainteresowania dzieci językiem angielskim, wzbudzanie motywacji do efektywnego uczenia się go i przygotowanie dzieci do swobodnego posługiwania się nim w przyszłości. Motylkowym przedszkolakom zapewniamy codzienny kontakt z językiem angielskim, zarówno poprzez zajęcia edukacyjne i zabawy językowe prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego jak i poprzez udział w codziennych, naturalnych sytuacjach komunikacyjnych z udziałem nauczycieli dwujęzycznych. Działamy na autorsko wypracowanych rozwiązaniach metodycznych i organizacyjnych, opartych o poznawanie języka poprzez zabawę muzyczno-ruchową, wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do nauki języka, realizacji wybranych treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego w języku angielskim.

 

Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH

 

System pracy metodą projektu w przedszkolu.

Wprowadzenie metody projektu w pracy z dziećmi jest wynikiem naszych obserwacji nad efektywnością pracy z dziećmi tą właśnie metodą. Samodzielne dochodzenie do wiedzy przez dzieci , rozbudzanie u dzieci postawy badacza, współuczestniczenie rodziców w edukacji dzieci, stosowanie aktywnych metody pracy z dziećmi , wieloaspektowe poznawanie świata, wykorzystanie naturalnych zasobów środowiska do prowadzenia edukacji dzieci poprzez spotkania z ekspertami i wycieczki terenowe, wykonywanie przez dzieci domowych prezentacji, występowanie dzieci w roli eksperta,  to tylko niektóre wypracowane przez nas aspekty pracy tą metodą. Praca tą metodą to cały system organizacji placówki, planowania pracy z dziećmi i wykonania poszczególnych działań, współpracy ze środowiskiem i rodzicami oraz system wykonawczy.

 

Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH

 

Projekt „Międzykulturowość w placówkach przedszkolnych”.

Realizując autorski program pracy przedszkola „Przedszkolak na krańcu świata” dużo uwagi skupiamy na międzykulturowości. Bardzo ważne jest to aby wprowadzać dzieci już w przedszkolu w świat różnych kultur i budować w nich ich pozytywny wizerunek. Chcemy promować takie wartości jak szacunek i tolerancja chcemy budować w dzieciach postawę otwartości. Planujemy i realizujemy różne zajęcia i przedsięwzięcia z uwzględnieniem rożnych aktywności dzieci dotyczących wielokulturowości.
Jednym z elementów rocznego projektu było współuczestniczenie w realizacji projektu z Fundacją Kultury Audiowizualnej Beetle.

W ramach współpracy udostępniliśmy dokumentację zaplanowanych i prowadzonych przez przedszkole  sytuacji edukacyjnych oraz wspólnie prowadziliśmy warsztaty i nagrania filmu animowanego „Przedszkolak na krańcu świata – pod wspólnym niebem” w ramach projektu Polska dla wszystkich [Projekt wykonany w ramach Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych POLSKA DLA WSZYSTKICH].

 

Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH

 

Systemu wspierania dzieci pięcioletnich w starcie szkolnym.

Przygotowanie dzieci do przekroczenia progu szkoły to zadanie jakie stawiane jest przed placówkami przedszkolnymi po wprowadzeniu zmian w systemie oświaty dotyczących edukacji przedszkolnej.

Wychodząc naprzeciw problemom dzieci sześcioletnich wkraczających w edukację szkolną, opracowujemy system wsparcia i przygotowania dzieci w przedszkolu do radzenia sobie z rolą ucznia. Są to rozwiązania organizacyjne i metodyczne stwarzające we warunki do rozwoju postaw edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych naszych motylkowych przedszkolaków. Oprócz aspektu edukacyjnego wymaga według nas szczególnego uwzględnienia aspektu społeczno-emocjonalnego. Dzięki takiej organizacji mamy okazję kształtować postawy otwartych relacji rówieśniczych wśród dzieci. Dzieci będą miały okazję także doskonalić umiejętność określania swoich potrzeb i wyrażania ich, a także podejmowanie decyzji i brania odpowiedzialności za wykonanie zadań edukacyjnych. Założenia te wychodzą więc naprzeciw oczekiwaniom reformy oświatowej posyłania dzieci 6-letnich do szkoły.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej