strona główna  |  mapa serwisu  |  zapraszamy na nasz Facebook Zapraszamy na nasz Facebook
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH PRZESTRZEŃ ALTERNATYWNYCH
SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH
 
 

PROGRAMY i PROJEKTY

Wpółpracujemy z Teatrem Starym w Lublinie

 

SCRUM IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS


SCRUM IEI to kul­tura orga­ni­za­cji

 

SCRUM IEI
 • to model zarzą­dza­nia insty­tu­cją świa­tową oparty na orga­ni­za­cji uczą­cej się

 • to reali­za­cja zadań Insty­tu­cji oświa­to­wych poprzez pracę zespo­łową pra­cow­ni­ków

 • to sty­mu­lo­wa­nie do roz­woju każ­dego członka zespołu

 • to nasta­wie­nie na cią­głe dosko­na­le­nie pracy w zakre­sie reali­za­cji zadań poprzez ewa­lu­ację

 

SCRUM IEI jest wyko­rzy­sta­niem metody Scrum w zarzą­dza­niu pracą zespo­łów w pla­ców­kach oświa­to­wych wpar­tej o główne zało­że­nia takie jak role, zda­rze­nia, arte­fakty a także narzę­dzia scruma

 

Efekt pracy wdro­że­niowo-badaw­czej:

 • opra­co­wa­nie adap­ta­cji metody scrum do śro­do­wi­ska edu­ka­cyj­nego
 • opra­co­wa­nie szko­leń edu­ka­cyj­nych z zakresu zasto­so­wa­nia SCRUM IEI dla pla­có­wek oświa­to­wych
 • opra­co­wa­nie prze­wod­nika Scrum IEI

 

 

OPIS TREŚCI PRZEWODNIKA

Wstęp

Cześć pierw­sza

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE SCRUM I JEGO MIEJSCE W ŚRODOWISKU OŚWIATOWYM

 • Teoria i zasady Scrum w świe­cie IT
 • Osa­dze­nie Scrum w śro­do­wi­sku oświa­to­wym
 • Defi­ni­cja SCRUM iei

 

Część druga

CYKL SCRUM IEI, ZASADY I WARTOŚCI


 • Pod­sta­wowy cykl Scruma
 • Osa­dze­nie cyklu Scrum w modelu empi­rycz­nym
 • Lite­ra­cyj­ność Scruma iei
 • Zasady Scrum
 • Przej­rzy­stość, spraw­dze­nie, adap­ta­cja
 • Agile zespoły uczące się a insty­tu­cja oświa­towa jako orga­ni­za­cja ucząca się w Scrum iei
 • War­to­ści Scrum iei a war­to­ści w kon­tek­ście przy­wódz­twa edu­ka­cyj­nego

 

Część trze­cia

SCRUM IEI PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

 • Role w Scrum iei
 • Pro­duct Owner
 • Scrum Master
 • Zespół Scru­mowy
 • Zda­rze­nia w Scrum iei
 • Pla­now­nie Sprintu
 • Codzienny Scrum
 • Prze­gląd Sprintu
 • Retro­spek­tywa Sprintu
 • Arte­fakty Scrum iei
 • Pro­dukt Bac­log
 • Defi­ni­cja ukoń­cze­nia pro­duktu
 • User stoty w scrum iei
 • Bakc­log formy, narzę­dzia
 • Sprint bac­klog
 • Gro­oming, Refi­ne­ment
 • Sza­cow­nie (Plan­ning Poker)
 • Scrum iei a zmiana w edu­ka­cji

 

Zakoń­cze­nieDla­czego roz­po­częto wdro­że­nie Scrumi IEI
w śro­do­wi­sku oświa­to­wym?


Współ­cze­sne wyzwa­nia wobec dzia­łal­no­ści pla­có­wek oświa­to­wych stwa­rzają potrzebę poszu­ki­wa­nia nowych tech­nik zarzą­dza­nia reali­za­cją zadań w tych pla­ców­kach. W nowym świe­tle widzimy nie tylko wyzwa­nia doty­czące pro­cesu ucze­nia wycho­wan­ków i innych odbior­ców dzia­łań pla­có­wek oświa­to­wych ale i sam pro­ces zarzą­dza­nia owymi pla­ców­kami, oparty na podej­ściu do insty­tu­cji oświa­to­wej jako orga­ni­za­cji uczą­cej się.

SCRUM IEI jest odpo­wie­dzią na poszu­ki­wa­nie metod dosto­so­wa­nych do zmie­nia­ją­cych się warun­ków oraz do reali­za­cji zło­żo­nych pro­cesów zarzą­dza­nia.

Czym jest SCRUM IEI?

SCRUM iei jest adap­ta­cją metody Scrum zaczerp­nię­tej ze śro­do­wi­ska TI do zarzą­dza­nia pracą zespo­łową w reali­za­cji zadań w insty­tu­cjach oświa­to­wych.

SCRUM iei to szkie­let dla reguł i zasad, które poma­gają w pla­cówce stwo­rzyć wła­sny pro­ces reali­za­cji zadań odpo­wia­dający potrze­bom danej pla­cówki oświa­to­wej. Umoż­li­wia on pra­cow­ni­kom pla­có­wek oświa­to­wych na reali­za­cję zadań w spo­sób zwinny, ela­styczny ale jed­no­cze­śnie wska­zuje na wyko­ny­wa­nie dzia­łań wg okre­ślo­nych stan­dar­dów zawie­ra­ją­cych wyma­ga­nia pań­stwa wobec pla­có­wek. Głów­nym celem takiej meto­dyki zarzą­dza­nia w oświa­cie jest kre­owa­nie war­to­ści dzia­łań pod­czas ich przy­go­to­wa­nia i reali­za­cji.

Zapro­po­no­wany model adap­ta­cji metody Scrum do zarzą­dza­nia i reali­za­cji zadań przez zespoły pra­cow­ni­ków w pla­cówka oświa­tową jest odpo­wie­dzią na poszu­ki­wa­nie metod mogą­cych spro­stać współ­cze­snym wyzwa­niom sta­wianym przed pla­ców­kami.

Teoria Scrum iei opera się na empi­rycz­nym pro­ce­sie kon­troli opar­tym trzy filary: przej­rzy­stość, spraw­dze­nie i adap­ta­cję.

Opra­co­wany „Prze­wod­nik SCRUM IEI „ jest dosto­so­wa­niem metody do reali­za­cji zadań w oświa­cie. Opi­sane w nim defi­ni­cje, role zda­rze­nia i arte­fakty są efek­tem wdro­że­nia i prze­te­sto­wa­nia metody w pla­ców­kach oświa­to­wych.

Wpro­wa­dza­nie metody Scrum do Zarzą­dza­nie pla­cówką oświa­tową umoż­li­wia stow­rze­nie zwin­nego sys­temu zarzą­dza­nia, opar­tego o ela­stycz­ność, pla­no­wa­nia pracy, opar­cie reali­za­cji zadań na rze­czy­wi­stej pracy zespo­ło­wej i nowo­cze­snym sys­te­mie nad­zoru peda­go­gicz­nego pro­wa­dzo­nego przez dyrek­tora pla­cówki.

Struk­tura Scruma składa się z dzia­ła­ją­cych zespo­łów, oraz zwią­za­nych z nimi ról, zda­rzeń i reguł postę­po­wa­nia. Wszyst­kie ele­menty wcho­dzące w skład Scruma służą kon­kret­nym celom i wszyst­kie są nie­zbędne do osią­gnię­cia suk­cesu w sto­so­wa­niu Scruma iei.

Takie podej­ście daje realną szansę wyj­ścia poza ramy sztyw­nych, ogra­ni­cza­ją­cych dzia­łań tra­dy­cyj­nego zarzą­dza­nia pla­cówką oświa­tową. Daje moż­li­wość kre­atyw­nego zarzą­dza­nia zespo­łami i kre­atyw­nej pracy zespo­łów oświa­to­wych opar­tej na wyso­kich stan­dar­dach.

JAK POWSTAWAŁ SCRUM IEI?

Autor scrum iei pod­jął pio­nier­skie przed­się­wzię­cie bada­nia szcze­gó­łów doty­czą­cych meto­dyki zasto­so­wa­nia scrum w pla­ców­kach oświa­to­wych. Zapro­po­no­wany prze­wod­nik adap­ta­cji metody Scrum do zasto­so­wa­nia w pla­ców­kach oświa­to­wych jest efek­tem dwu­let­niego wpro­wa­dze­nia metody w zarzą­dza­niu pracą w dwóch pla­ców­kach oświa­to­wych. Wpro­wa­dze­nie metody było poprze­dzone dogłęb­nym pozna­niem metody poprzez udział autora w szko­le­niu SCRUM MASTER. Dłu­go­let­nie doświad­cze­nie w kie­ro­wa­niu pla­ców­kami oświa­to­wymi pozwo­liło autorce na teo­re­tyczne prze­ło­żę­nie zasad scruma do pracy w pla­ców­kach oświa­to­wych. Efek­tem tego było opra­co­wa­nie inno­wa­cji peda­go­gicz­nej zgło­szo­nej do Kura­to­rium Oświaty i Wycho­wa­nia. Przez okres dwóch lat pro­ce­sem wdro­że­nia metody kon­sul­to­wany był z tre­ne­rem Scrum kształ­cą­cym się wcze­śniej bez­po­śred­nio u twór­ców metody w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Metoda Scrum iei zawiera uza­sad­nie­nia i odnie­sie­nia do wyma­gań pań­stwa jakie sta­wia ono przed pla­ców­kami oświa­to­wymi. Zawiera także naj­now­sze spoj­rze­nia wynie­sione z kon­fe­ren­cji sze­rzą­cych ideę przy­wódz­twa edu­ka­cyj­nego, wizji szkoły jako orga­ni­za­cji uczą­cej się i zało­żeń opar­tych na sys­te­ma­tycz­nej ewa­lu­acji dzia­łań. We wdro­że­niu metody opra­co­wane zostały roz­wią­za­nia orga­ni­za­cyjne, tech­no­lo­giczne, narzę­dzia do sto­so­wane do śro­do­wi­ska oświa­to­wego.

EFEKTY:

EFEKTY opra­co­wa­nia Metody SCRUM IEI

 • opra­co­wa­nie wła­snych narzę­dzi do parcy, roz­wią­za­nia orga­ni­za­cyjne które odpo­wia­dają potrze­bom danej pla­cówki oświa­to­wej.
 • opra­co­wa­nie efek­tyw­nych szko­leń z zakresu sto­so­wa­nia scrum iei dla dyrek­to­rów, scram maste­rów- lider edu­ka­cyjny, zespo­łów edu­ka­cyj­nych i wspo­ma­ga­ją­cych
 • wdro­że­nie zało­żeń coachingu do edu­ka­cji jako ele­mentu metody zarzą­dza­nia
 • opra­co­wa­nie prze­wod­nika SCRUM iei w pracy pla­có­wek oświa­to­wych.

 

 

Autor: Justyna Cho­le­wiń­ska

 

Chcesz wiedzieć jak wpro­wa­dzić Scrum IEI

w pla­cówce oświa­to­wej?

skontaktuj się z nami

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej