facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
 

Co wyróż­nia szko­le­nia dla nauczy­cieli 

 

praktykaPrak­tyka

Oprócz pod­stawy teo­re­tycz­nej może­cie mieć pew­ność pozna­nia metody z mak­sy­mal­nie prak­tycz­nej strony. Więk­szość czasu na szko­le­niach poświę­cana jest na ćwi­cze­nia prak­tyczne, w tym ćwi­cze­niom sto­so­wa­nia ele­men­tów metod i pozna­nia narzę­dzi pracy. Razem z Pań­stwem pla­nu­jemy wdra­ża­nie dzia­łań w Waszej pla­cówce, służąc pomocą w razie jakich­kol­wiek pytań. 

 

 

doświadczenieDoświad­cze­nie

Ofe­ro­wany metody są two­rzone na pod­sta­wie autor­skich adap­ta­cji i wdro­że­nia metod do śro­do­wi­ska oświa­to­wego. Mamy lata doświad­czeń w opra­co­wy­wa­niu metod i wdra­ża­niu ich w pracy nauczy­cieli. Przez lata wypra­co­wa­li­śmy szereg autor­skich roz­wią­zań orga­ni­za­cyj­nych i meto­dycz­nych oraz narzę­dzi pracy do pro­po­no­wa­nych metod.  

 

 

Wizyty studyjneWizyty stu­dyjne

Ofe­ru­jemy moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia naszej metody w prak­tyce w pla­cówce, gdzie jest ona sto­so­wana. Uczest­nicy mają moż­li­wość wglądu do szcze­gó­łów codzien­nego funk­cjo­no­wa­nia pla­cówki w opar­ciu o zapro­po­no­wane na szko­le­niu metody. Biorą udział w zaję­ciach, obser­wu­jąc sto­so­wane przez nauczy­cieli metody. 

 

 

Tworzymy narzędziaTwo­rzymy narzę­dzia do metod

Słu­żymy roz­wią­za­niami orga­ni­za­cyj­nymi pod­po­wia­da­ją­cymi sto­so­wa­nie narzę­dzi i orga­ni­za­cji wpro­wa­dza­nych metod. 

 

 

Miła atmosferaMiła atmos­fera

Z chęcią odpo­wia­damy na wszel­kie pyta­nia i tłu­ma­czymy wąt­pli­wo­ści, słu­żymy pomocą także po szko­le­niu odpo­wia­da­jąc na pyta­nia drogą tele­fo­niczną lub mailową. 

 

 

gotowi do pracyJuż po pierw­szym szko­le­niu gotowi do pracy

Już po pierw­szym szko­le­niu każdy nauczy­ciel może zacząć wdra­ża­nie pozna­nych metod pracy. 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej