facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
Metoda Projektu


Metoda Projektu

Metoda Projektu
 

Metoda Pro­jektu z Siatką Przy­ro­stu Kom­pe­ten­cji

To 8-godzinne szko­le­nie skie­ro­wane do nauczy­cieli szu­ka­ją­cych aktyw­nych metod pracy z dziećmi. Zapo­znaje ono z pod­sta­wo­wymi zało­że­niami metody pro­jektu uzu­peł­nio­nej o zało­że­nia edu­ka­cyjne zaczerp­nięte ze szkół Scho­la­ris w Chi­cago. Jest wyni­kiem autor­skiej adap­ta­cji metody i zostało wypra­co­wane na pod­sta­wie wie­lo­let­niego wdro­że­nia w przed­szkolu. Posiada obu­dowę w postaci narzę­dzi do pla­no­wa­nia pracy tą metodą, kart obser­wa­cji inte­li­gen­cji wie­lo­ra­kich, gra­fiki do iden­ty­fi­ka­to­rów dla dzieci i sym­boli zajęć edu­ka­cyj­nych. Szko­le­nie trwa 8 godzin odbywa się po zgło­sze­niu się pla­cówki w dowol­nym mie­ście lub po uzbie­ra­niu się grupy.
 

 

Do kogo skie­ro­wane jest szko­le­nie? 

Szko­le­nie to skie­ro­wane jest do nauczy­cieli wycho­wa­nia przed­szkol­nego i wcze­snosz­kol­nego.  

 

 

Pro­gram szko­le­nia

  • Zało­że­nia teo­re­tyczne
  • Inte­li­gen­cje wie­lo­ra­kie H Gard­nera, autor­skie obser­wa­cje zdol­no­ści
  • Etapy Pracy z Sitka Przy­ro­stu Kom­pe­ten­cji
  • Wyko­rzy­sta­nie Rysunku Sym­bo­licz­nego
  • Wyprawy edu­ka­cyjne i tere­nowe
  • Dziecko w roli eks­perta
  • Pla­no­wa­nie pracy metodą pro­jektu
  • Pod­su­mo­wa­nie pro­jektu
  • Orga­ni­za­cja, dłu­go­ter­mi­nowe pla­no­wa­nie i reali­za­cja zajęć metodą pro­jektu

KLIKNIJ I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej