facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
Pozytywnik Wychowawczy


Pozytywnik Wychowawczy

Pozytywnik Wychowawczy
 

Pozy­tyw­nik Wycho­waw­czy

Szko­le­nia trwa­jące od 4 do 8 godzin, które skie­ro­wane są do nauczy­cieli szu­ka­ją­cych pozy­tyw­nych metod pracy wycho­waw­czej z młod­szymi dziećmi. Zapo­znaje ono z pod­sta­wo­wymi zało­że­niami metod zawar­tych w pro­gra­mie wycho­waw­czym o tym tytule opra­co­wa­nym przez Justynę Cho­le­wiń­ską i Martę Pawe­lec. Jest zbio­rem róż­no­rod­nych metod wycho­waw­czych czo­ło­wych psy­cho­lo­gów zaj­mu­ją­cych się wycho­wa­niem. Metody zostały wdro­żone i prze­te­sto­wane w pracy z dziećmi poprzez inno­wa­cję. Metoda posiada obu­dowę w postaci narzę­dzi do pracy z dziećmi i sym­boli zasad zacho­wa­nia oraz kie­szon­ko­wego porad­nika meto­dycz­nego. Trwa 8 godzin, odbywa się po zgło­sze­niu pla­cówki w dowol­nym mie­ście lub po uzbie­ra­niu się grupy.  

 

 

Do kogo skie­ro­wane jest szko­le­nie?

Szko­le­nie to skie­ro­wane jest do nauczy­cieli wycho­wa­nia przed­szkol­nego i wcze­snosz­kol­nego lub opie­ku­nów pra­cu­ją­cych w innych pla­ców­kach oświa­to­wych z małymi dziećmi.  

 

 

Pro­gram szko­le­nia 

  • Zało­że­nia teo­re­tyczne pro­gramu wycho­waw­czego
  • Metody zachę­ca­jące do pozy­tyw­nego zacho­wa­nia dzieci
  • Metody pracy wzmac­nia­jące rela­cje z dziec­kiem
  • Metody zatrzy­mu­jące nega­tywne zacho­wa­nia dzieci
  • Orga­ni­za­cja, wdra­ża­nie i moni­to­ring metod

KLIKNIJ I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej