facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
 

Co wyróż­nia szko­le­nia Scrum w Insty­tu­cjach Oświa­to­wych 

 

praktykaPrak­tyka

Oprócz wiedzy teo­re­tycz­nej może­cie mieć pew­ność pozna­nia metody z mak­sy­mal­nie prak­tycz­nej strony. Więk­szość czasu na szko­le­niach poświę­cana jest na ćwi­cze­nia prak­tyczne, w tym spo­rzą­dza­nie tablic, symu­la­cje spo­tkań scru­mo­wych. Razem z pań­stwem przy­kła­dowo pla­nu­jemy dzia­ła­nia Waszej pla­cówki służąc pomocą w razie jakich­kol­wiek pytań. 

 

doświadczenieDoświad­cze­nie

Jeste­śmy pierw­szą w pla­cówką w Polsce, która wpro­wa­dziła Scrum do zarzą­dza­nia w pla­cówcę oświa­to­wej. Od 7 lat z powo­dze­niem zarzą­dzamy pla­ców­kami oświa­to­wymi przy użyciu autor­skiej metody SCRUM IEI. Przez lata wypra­co­wa­li­śmy szereg autor­skich roz­wią­zań orga­ni­za­cyj­nych i meto­dycz­nych oraz narzę­dzi pracy do nad­zoru peda­go­gicz­nego. 

 

Wizyty studyjneWizyty stu­dyjne

Ofe­ru­jemy eks­klu­zywną moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia naszej metody w prak­tyce w pla­cówce, gdzie jest ona sto­so­wana. Uczest­nicy mają moż­li­wość wglądu do szcze­gó­łów codzien­nego funk­cjo­no­wa­nia pla­cówki w opar­ciu o naszą metodę zarzą­dza­nia. Biorą udział w codzien­nym pro­ce­sie scrum – Zda­rze­niach Scru­mo­wych, zarzą­dza­niu zada­niami na Bac­klogu Sprintu, obser­wu­jąc pracę praw­dzi­wego Zespołu Scru­mo­wego. 

 

Tworzymy stanowisko SCRUM IEITwo­rzymy sta­no­wi­sko Scrum IEI

Pod­czas szko­le­nia krok po kroku przy­go­to­wu­jemy sta­no­wi­sko do pro­wa­dze­nia Zda­rzeń Scru­mo­wych w pla­cówce. 

 

Miła atmosferaMiła atmos­fera

Z chęcią odpo­wia­damy na wszel­kie pyta­nia i tłu­ma­czymy wąt­pli­wo­ści, słu­żymy pomocą także po szko­le­niu odpo­wia­da­jąc na pyta­nia drogą tele­fo­niczną lub mailową. 

 

gotowi do pracyPo szko­le­niu gotowi do pracy w trybie Scrum IEI

Nic nie stoi na prze­szko­dzie aby w pełni efek­tyw­nie używać metody już po pierw­szym szko­le­niu. 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej