facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
Szkolenie Zespół Scrumowy


Szkolenie
Zespół Scrumowy

Szkolenia Zespół Scrumowy
 

Szko­le­nie dla Zespołu Scru­mo­wego 

Na szko­le­niu można poznać proces scru­mowy, rolę i zada­nia Zespołu Scru­mo­wego. Odbywa się po zgło­sze­niu pla­cówki w dowol­nym mie­ście na jej tere­nie. Szko­le­nie jest ele­men­tem całego pro­cesu wdro­że­nio­wego SCRUM IEI.

 

Do kogo skie­ro­wane jest szko­le­nie?

 • zespoły nauczy­cieli, Rady Peda­go­giczne w przed­szko­lach, oraz w szko­łach na wszyst­kich eta­pach edu­ka­cji
 • zespoły pra­cow­ni­ków Poradni Psy­cho­lo­giczno – Peda­go­gicz­nych, Domów Kul­tury i wszyst­kich innych Pla­có­wek Oświa­to­wych

 

Pro­gram szko­le­nia

 • Scrum a Scrum In Edu­ca­tio­nal Insti­tu­tions – geneza, defi­ni­cje, mani­fest edu­ka­cyjny
 • Scrum IEI jako proces – ite­ra­cyj­ność, adap­ta­cja, cechy zespo­łów
 • Zasady Scrum IEI
 • War­to­ści Zespołu Scru­mo­wego
 • Arte­fakty Scrum IEI
 • Zda­rze­nia Scrum IEI
 • Praca z Bac­klo­giem Zadań i Bac­klo­giem Sprintu
 • Reali­za­cja zadań wg Defi­ni­cji Ukoń­cze­nia Zadań
 • Two­rze­nie histo­rii reali­za­cji zadań, osią­ga­nie przy­ro­stów zadań
 • Moni­to­ro­wa­nie postę­pów
 • Sza­co­wa­nie war­to­ści zadań
 • Budo­wa­nie Zespołu Scru­mo­wego – lista kon­tro­lna

KLIKNIJ I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej