facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
Szkolenie Product Owner


Szkolenie
Product Owner

Szkolenia Product Owner
 

Szko­le­nie dla pro­duct ownera 

Jest to szko­le­nie, na którym można poznać cały proces scru­mowy oraz rolę i zada­nia pro­duct ownera. W prak­tyczny sposób uczy wypeł­nia­nia roli Pro­duct Ownera w Zespo­łach Scru­mo­wych. To dwu­dniowe szko­le­nie, które odbywa się po zebra­niu grupy w dowol­nym mie­ście lub w wyzna­czo­nym ter­mi­nie w War­sza­wie.

 

Do kogo skie­ro­wane jest szko­le­nie?

 • dyrek­to­rzy, zastępcy dyrek­to­rów w Pla­ców­kach Oświa­to­wych
 • lide­rzy zespo­łów oświa­to­wych we wszyst­kich typach Pla­có­wek Oświa­to­wych
 • osoby pro­wa­dzące Pla­cówki Oświa­towe

 

Pro­gram szko­le­nia

 • Scrum a Scrum In Edu­ca­tio­nal Insti­tu­tions – geneza, defi­ni­cje, mani­fest edu­ka­cyjny
 • Scrum IEI jako proces – ite­ra­cyj­ność, adap­ta­cja
 • Ele­menty Scrum – role, zda­rze­nia, arte­fakty
 • Cechy samo­or­ga­ni­zu­ją­cych się zespo­łów
 • Two­rze­nie Defi­ni­cji Ukoń­cze­nia Zadań
 • Two­rze­nie Rocz­nego Bac­klogu zadań, Bac­klogu dużych pro­jek­tów edu­ka­cyjnych
 • Budo­wa­nie Bac­klogu Zadań i Zarzą­dza­nie nim
 • Two­rze­nie wyma­gań, akcep­to­wa­nie przy­ro­stu zadań, moni­to­ro­wa­nie postę­pów
 • Sza­co­wa­nie war­to­ści zadań
 • Pro­duct Owner – jego zada­nia i rola w zespole
 • Narzę­dzia pracy Pro­duct Ownera jako ele­ment nad­zoru peda­go­gicz­nego
 • Zmiana orga­ni­za­cyjna i zarzą­dza­nie nią we wpro­wa­dza­niu Scrum IEI

KLIKNIJ I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej