facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
Szkolenie dla Scrum Mastera


Szkolenie
Scrum Master

Szkolenia Scrum Master
 

Szko­le­nie dla Scrum Mastera 

Na szko­le­niu można poznać cały proces scru­mowy w tym wszyst­kie zada­nia Scrum Mastera. To dwu­dniowe szko­le­nie, które odbywa się po zebra­niu grupy w dowol­nym mie­ście, lub w wyzna­czo­nym ter­mi­nie w War­sza­wie.

 

Do kogo skie­ro­wane jest szko­le­nie?

 • zastępcy dyrek­to­rów
 • lide­rzy zespo­łów we wszyst­kich typach Pla­có­wek Oświa­to­wych, którzy chcie­liby lub są wyty­po­wani do peł­nie­nia roli Scrum Mastera w Zespołe Scru­mo­wym

 

Pro­gram szko­le­nia

 • Scrum a Scrum In Edu­ca­tio­nal Insti­tu­tions – geneza, defi­ni­cje, mani­fest edu­ka­cyjny
 • Scrum IEI jako proces – ite­ra­cyj­ność, adap­ta­cja
 • Ele­menty Scrum IEI – role, zda­rze­nia, arte­fakty
 • Cechy samo­or­ga­ni­zu­ją­cych się zespo­łów, praca nad wdra­ża­niem samo­or­ga­nia­cji
 • Praca nad moty­wa­cją w pracy zespo­ło­wej, tech­niki, narzę­dzia
 • Zarzą­dza­nie Tablicą Bac­klogu Zadań oraz tablicą Bac­klogu Sprintu
 • Pla­no­wa­nie zadań na Sprint z Zespo­łem Reali­za­cyj­nym
 • Roz­pi­sy­wa­nie Zadań na histo­rie reali­za­cji
 • Pomoc w two­rze­nie wyma­gań, akcep­to­wa­niu przy­ro­stu zadań, moni­to­ro­wa­niu postę­pów
 • Sza­co­wa­nie war­to­ści zadań
 • Scrum Master – jego zada­nia i rola w zespole
 • Narzę­dzia pracy Scrum Mastera

KLIKNIJ I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej