facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
Wykład wprowadzający Scrum


Wykład wprowadzający Scrum

Wykład wprowadzający scrum
 

Wykład wpro­wa­dza­jący do Scrum w Insty­tu­cjach Oświa­to­wych

Szko­le­nie lub wykład zapo­zna­jący z pod­sta­wową wiedzą o Scrum In Edu­ca­tio­nal Insti­tu­tions. Można na nim poznać zasady reali­za­cji Pro­cesu Scru­mo­wego i pracy Zespo­łów Scru­mo­wych w Pla­ców­kach Oświa­to­wych.  

 

Do kogo skie­ro­wane jest szko­le­nie?

Skie­ro­wane jest do wszyst­kich osób, które chcia­łyby zapo­znać się z metodą, czy też współ­pra­cują z pla­cówką zarzą­dzaną Scrum IEI. Sta­nowi także dobrą bazę jako przy­go­to­wa­nie do szko­leń z serii Scrum Master, czy Pro­dukt Owner. Termin, miej­sce, zakres treści usta­lany jest indy­wi­du­al­nie wg potrzeb.  

KLIKNIJ I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej